Válka o Qavon: Eliminace obrany

10.7.24 - Gediman - Komentáře (0)
První mise z mini-tažení. Zúčastnili se ji Lord Eliphas s postavami trollího zápasníka Gorgamedona a leprikóní lékařky Aislin, Bumblebree s postavou lidského lékaře z Černých říší Siga, Arianus s postavou felirského technika T’Amira a Atari ST s postavou canirského střelce Bambiho.
Zápletka
Rok: 13-694 (týden po misi „Hrůza v sanatoriu“)

Císařství Smog-grey si svolalo žoldnéře na palubu dreadnoughtu Duke of Steel. Bylo to mnoho žoldnéřů různých ras, někteří jednotlivci, někteří členové menších týmů či větších oddílů. Všichni se sešli v jednom z hangárů, kde jim generál Sazsiur vysvětlil, proč byli najati.

Na planetu Qavon patřící Císařství bez varování zaútočila flotila hobgoblinů z tlupy Siege Armorclad. Rychle zdevastovala poměrně slabou obranu a vysadila planetární síly a opevnění. Qavon je pouštní planeta a funguje hlavně jako obchodní centrum. Leží ve strategickém místě na křižovatce několika obchodních tras a v okolních soustavách jsou důležité planety, ke kterým se hobgoblini už nesmějí dostat. Hobgobliny je nutné porazit teď a tady. Smog-grey na Qavon posílá vlastní flotilu s armádou a letectvem. Jsou to všechny jednotky, které bylo možné vyslat z okolních planet – ale nejsou příliš početné, takže aby měly co největší šanci, je nutné vyřadit hobgoblinské obranné linie.

To bude úkolem žoldnéřů. Budou rozděleni na týmy a na Qavon budou dopraveni malou maskovanou lodí, v předstihu před flotilou. Loď je vysadí pomocí kapslí, následně se vzdálí a bude čekat na signál, že primární úkoly jsou splněny. Každý tým bude plnit úkoly v přiděleném sektoru. S lodí je nutné držet radiový klid, aby nebyla odhalena.

Tým 31 byl složen z žoldnéřů, kteří se do této doby neznali: trollí zápasník Gorgamedon a jeho leprikóní lékařka Aislin, lidský lékař z Černých říší Sig, felirský technik T’Amir a canirský střelec Bambi. Tým bude vysazen do sektoru T4. Jeho úkolem je připravit výsadkovou zónu pro armádu Smog-grey tím, že zničí všechny zdejší protiorbitální, protiletecké a protipozemní zbraňové systémy. Sekundárními úkoly je lokalizovat a zabít hlavního velitele této části obranné linie, zničit sklad munice a paliva, a nakonec poslat signál, že obrana je vyřazena. Poté si žoldnéři mohou najít úkryt, kde budou vyčkávat na přílet sil Smog-grey.
Válka o Qavon: Eliminace obrany

Mise
Po čtyřech dnech letu maskovaná loď dorazila k planetě Qavon a jednotlivé týmy postupně vysadila v kapslích přímo z orbity. Tým 31 byl vysazen doprostřed pouště (J13), mezi západní a východní částí obranné linie. Žoldnéři se rozhodli, že půjdou nejdříve na západ. Přiblížili se k prvnímu obrannému stanovišti (G10), což byl protiletecký kanon. Spatřili u něj tři hobgoblinské vojáky. Bambi spustil palbu z těžkého kulometu, ale minul. Tím však upoutal jejich pozornost, stejně jako dvou dalších vojáků, kteří byli dosud skryti za kanonem. Měli klasické hřebíkové pušky s bajonetem, takže aby se dostali na efektivní vzdálenost, rozběhli se proti žoldnéřům. Žoldnéři pomalu postupovali proti nim – hlavně Gorgamedon, který se snažil dostat na boj zblízka. Hobgoblini koncentrovali palbu na něj, protože byl největším cílem. Ten se však před palbou kryl malým štítem. Když se konečně přiblížil, začali na něj útočit svými bajonety. Gorgamedon přezbrojil na adamantiový trojzubec a tři nepřátele snadno zabil. Zbývající dva poté omráčil paralyzérem.

Žoldnéři je spoutali a odtáhli ke kanonu. Gorgamedon holýma rukama rozmlátil ovládací panel, takže zbraň byla nepoužitelná. Mezitím se vojáci probudili. Aislin je začala vyslýchat ohledně toho, kde se nachází jejich velitel. Vyhrožovala jim, ale neúspěšně. Tak se do toho vložil Bambi, který jednoho zajatce i kousnul, ale ani to nepomohlo. T’Amir tedy začal vyjednávat po dobrém – ten, kdo mu řekne, kde je velitel, bude propuštěn. Fungovalo to. Jeden ze zajatců prozradil, že velitel je právě v druhém táboře, ale za pár hodin se vrátí. T’Amir zabil druhého zajatce a tohoto hodlal propustit. Žoldnéři se ale začali dohadovat, jestli je skutečně vhodné zajatce pustit. Bambi ho chtěl zastřelit, ale rozbila se mu pistole. T’Amir zajatce i přes protesty pustil a ten rychlým krokem mířil k táboru. Sig ho ale náhle zastřelil. Gorgamedon byl rozzloben, chtěl si zajatce nechat pro pozdější použití.

T’Amir opravil Bambiho rozbitou pistoli, i když nebyl moc rád. Žoldnéři se rozhodli, že se vydají ke stanovišti protipozemní obrany (H7). Prohlédli si ho z dálky pomocí dalekohledu. Byl to kanon, u něj byl jeden voják, který prováděl údržbu. Žoldnéři se opatrně přiblížili z takového směru, aby na ně kanon případně nemohl rovnou střílet. Sig se podíval na svůj detektor biosignálů: skutečně nikoho dalšího nezachytil. Žoldnéři vyrazili kupředu, voják si jich všiml a došlo k přestřelce. Gorgamedon vyrazil na zteč a vojáka probodl trojzubcem. T’Amir prohlédl kanon a do hlavně mu hodil kumulativní granát. Jeho výbuch ho roztrhal na kusy.

Žoldnéři se přesunuli k dalšímu stanovišti (F6), což byl protiorbitální systém. Jednalo se o větší a složitější zařízení – bylo to silo s velkými raketami. Hlídali ho čtyři veteránští vojáci. Gorgamedon proti nim vyrazil z jedné strany, aby upoutal jejich pozornost. Ostatní se zatím plížili z druhé strany. Došlo k velké přestřelce. Gorgamedon všechny čtyři protivníky nakonec paralyzoval a žoldnéři je svázali. T’Amir prohlédl silo a ovládací panel. Rozhodl, že nejlepší možností bude zavařit kryt sila a potom nastavit odpálení raket. Omráčené zajatce hodili do sila a T’Amir ho autogenem zavařil. Pak nastavil odpočet na 10 minut. Žoldnéři se chystali odejít, když tu náhle se k Aislin přiblížila sfinga a zaútočila na ni. Bambi na ni spustil střelbu, ale minul. T’Amir a Sig též začali střílet a sfingu zranili, ale stále útočila. Aislin se bránila adamantiovou tonfou, ale ani ona ji nedokázala zastavit. Gorgamedon se velmi rozzuřil, přiběhl ke sfinze a zabil ji. Tým mohl konečně rychle utéct. Silo po chvíli mohutně explodovalo. Žoldnéři byli už v bezpečné vzdálenosti, ale bylo jim jasné, že výbuch byl vidět a slyšet na velkou vzdálenost.

Vyrazili podél řeky k táboru (G8). T’Amir se proplížil do jeho těsné blízkosti a prohlédl si ho. Viděl několik vozidel, včetně bojového vozidla pěchoty, u kterého nikdo nebyl. V táboře viděl jen šest vojáků. Vplížil se do tábora a vlezl do vozidla. Bylo vyzbrojené těžkým hřebíkometem v otočné věži. Chopil se zbraně a otočil ji na velitelskou budovu. Začal střílet. Budova se rozpadla na trosky, ze kterých vyběhli dva vojáci. Jeden z nich měl důstojnickou uniformu. Šestice vojáků se připravila na boj, ale v tu chvíli do tábora vtrhli ostatní žoldnéři. Sig pomocí detektoru zjistil, že nikdo další v táboře není. Gorgamedon provedl další ničivou zteč a upoutal na sebe pozornost. Z šesti vojáků zbyl jen jeden. T’Amir zatím hřebíkometem střílel po veliteli a druhém vojákovi, oba úspěšně zabil. Gorgamedon si vzal hlavu velitele jako důkaz, že byl zabit. Též si vzal jeho vysílačku. Zapnul ji a předstíral, že je velitel. Přikázal vojákům, aby se stáhli do tábora, protože je prý napaden. Rozhodl se, že tu i s Aislin počká a pobije je. Zbytek týmu zatím pojede v bojovém vozidle pěchoty k ostatním stanovištím, která už nebudou bráněná, a zničí je. Žoldnéři souhlasili.

Vyrazili k dalšímu protileteckému stanovišti (H4). T’Amir jako jediný uměl řídit, Bambi se chopil těžkého hřebíkometu. U stanoviště skutečně nikdo nebyl. Bambi zahájil palbu a rozstřílel ovládací systémy. Pokračovali k protipozemnímu stanovišti (E4), pro jistotu mimo jeho dostřel. Dalekohledem ale viděli, že ani u něj nikdo není. Tak se přiblížili a rozstříleli ho. Potom přebrodili mělkou řeku a vyrazili k dalšímu protipozemnímu stanovišti (D7), které též snadno vyřadili. V tu dobu do tábora dorazili stažení vojáci, dva oddíly. Gorgamedon je začal masakrovat, zatímco Aislin se schovávala. Pak se do tábora vrátil i zbytek týmu ve vozidle a spustil palbu z hřebíkometu. Přeživší hobgoblini byli paralyzováni a spoutáni.

Žoldnéři si všimli, že v táboře je velký sklad energetických článků pro hobgoblinskou technologii. Jednalo se tedy o ekvivalent skladu paliva. Gorgamedon se zajatců vyptával, kde je sklad munice. Řekli mu, že sklad munice je v druhém táboře, což žoldnéři v podstatě čekali. Gorgamedon pak zajatce pobil, protože už nebyli k ničemu užiteční. T’Amir ze skladu vyndal několik energo-článků, aby dobil vozidlo, a poté sklad rozstřílel těžkým hřebíkometem.

Gorgamedon znovu zapnul ukořistěnou vysílačku a zavolal tentokrát do druhého tábora. Řekl, že síly Smog-grey se blíží a že zbraňové systémy mohou padnout do jejich rukou – přikázal vojákům, aby je sami zničili. Hobgoblinovi tento rozkaz ale připadal podezřelý, a tak požádal o ověřovací kód. Když žádný nedostal, ukončil spojení. Aislin prohledala tábor, ale žádné ověřovací kódy nenašla. Zřejmě je musel znát jen velitel a ten je mrtvý. Tým se rozhodl vydat do východní části obranné linie. Gorgamedon s Aislin šli pěšky, zbytek týmu jel ve vozidle. Dorazili k jezeru a plánovali, co dál. T’Amira napadlo použít trik s vysílačkou jinak. Sig na jeho radu vysílačkou zavolal hobgoblinům a řekl jim, že ten, kdo jim volal předtím, byl ve skutečnosti nepřítel. Nepřátelé totiž napadli tábor, který teď nutně potřebuje posily. Hobgoblin odpověděl, aby vydrželi a že jim okamžitě jdou na pomoc.

Žoldnéři se pak rozdělili. Gorgamedon s Aislin vyrazili pěšky na sever, ostatní ve vozidle na jih. Hobgoblinští vojáci mezitím prošli prostorem mezi nimi. Gorgamedon dorazil k protipozemnímu stanovišti (O21), které bylo skutečně opuštěné. Rozmlátil jeho systémy holýma rukama. Vozidlo dorazilo k protileteckému stanovišti (M26), které rozstřílelo hřebíkometem. Gorgamedon následně přišel k dalšímu protipozemnímu stanovišti (M21) a taktéž ho rozmlátil. Vozidlo mezitím dorazilo k protiorbitálnímu silu (N25) a žoldnéři zopakovali postup: T’Amir zavařil kryt a potom nastavil odpálení na 10 minut. Došlo k výbuchu. Gorgamedon se přesunul ke třetímu protipozemnímu stanovišti (K22) a též ho bez problémů vyřadil z provozu.

Žoldnéři dorazili k poslednímu protileteckému stanovišti (O24). Z dálky spatřili, že u něj někdo je, což bylo zvláštní. Průzkum dalekohledem ukázal čtyři osoby, ale nebyli to hobgoblini – byli to felirové. Měli potrhané špinavé oblečení a staré zrezivělé vybavení. Prozkoumávali kanon a zdálo se, že se ho snaží rozmontovat. Nevypadali jako žoldnéři: tyhle na palubě lodi nikdo z týmu nepotkal. Žoldnéři tedy přijeli o něco blíž, T’Amir vystoupil a šel k nim, aby zjistil, kdo jsou a o co jim jde. Zavolal na ně, čímž upoutal jejich pozornost. Felirové na něj namířili své zbraně a požadovali po něm, aby jim dal své zbraně, zásobu jídla a vody. T’Amir chtěl vyjednávat, ale felirové byli agresivní. Chystali se na boj. Bambi je tedy rychle postřílel hřebíkometem. Pak zbraň otočil i na protiletecký kanon a rozstřílel ho také.

Gorgamedon s Aislin se zatím přesunuli k poslednímu protipozemnímu stanovišti (J24), u kterého opět už nikdo nebyl. Gorgamedon ho tedy rozmlátil pěstmi. Žoldnéři ve vozidle pak přijeli k táboru a z dálky ho prohlédli. Zůstala v něm jen základní stráž složená ze čtyř vojáků. Vysílačkou se spojili s Gorgamedonem, aby se zkoordinovali. Útok provedli současně. Bambi dva vojáky zabil těžkým hřebíkometem, Gorgamedon zbývající dva trojzubcem. Bambi pak zaměřil zbraň na muniční sklad a spustil palbu – sklad mohutně explodoval.

Když bylo po všem, Aislin svojí radiostanicí kontaktovala maskovanou loď a sdělila, že obrana v sektoru T4 byla úspěšně zničena. Nyní si žoldnéři šli najít nějaký úkryt, ve kterém by vyčkali na přílet flotily Smog-grey. Gorgamedon byl naštěstí expert na přežití v poušti. Našel tedy ve skalách vhodný úkryt poblíž zdroje vody a rozdělal oheň. Také shromáždil mrtvé hobgobliny, kteří poslouží jako nouzová zásoba jídla.


Shrnutí
Mise trvala přibližně 12 hodin (plus 4 dny cesta), hra trvala přibližně 3 hodiny a 35 minut. Troll Gorgamedon díky své velikosti snadno přilákával pozornost nepřátel, takže zbytek týmu mohl operovat víceméně bez ohrožení. Nakonec tým získal vozidlo, takže se mohl pohybovat rychleji, byl lépe chráněný a měl k dispozici další těžkou střelnou zbraň. Vozidla mohou pojmout jen postavy do velikosti 3, takže troll musel chodit pěšky.


Úvod | Projekt Void © 2009-2024
Původní texty a zdrojový kód nesmí být bez souhlasu šířeny. Stránky založeny na redakčním systému FoxAxe
Web tip: Anime, filmy, hry; Postavy, osobnosti; Mutant Chronicles

Načtení stránky trvalo 0.0131 vteřin